Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số và đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu điểm chung?

Đồ thị của hàm số y equals negative x cubed plus 3 x squared plus 2 x minus 1 và đồ thị hàm số y equals 3 x squared minus 2 x minus 1 có tất cả bao nhiêu điểm chung?

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 2 x − 1 ​ . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 có dạng y = ax + b .Tìm giá trị b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG