Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số y = x − 1 x + 1 ​ và đường thẳng d : y = a x + b cắt nhau tại hai điểm A và B có hoành độlần lượt bằng 0 và 2. Lúc đó giá trị a.b bằng

Đồ thị của hàm số  và đường thẳng  cắt nhau tại hai điểm A và B có hoành độ lần lượt bằng 0 và 2. Lúc đó giá trị a.b bằng
 

  1. 1

  2. 0

  3. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R \ { 1 } Với x A ​ = 0 ⇒ y A ​ = − 1 ⇒ A ( 0 ; − 1 ) Với x B ​ = 2 ⇒ y B ​ = 3 ⇒ B ( 2 ; 3 ) Ta có: A ( 0 ; − 1 ) ∈ d , B ( 2 ; 3 ) ∈ d ⇒ { b = − 1 2 a + b = 3 ​ ⇔ { a = 2 b = − 1 ​ Vậy a.b = − 2

Tập xác định 

Với 

Với 

Ta có: 

Vậy a.b
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG