Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ th ị c ủ a h à m s ố n à o kh ô ng đ i qua đi ể m M ( 1 ; − 2 ) ?

Đồ th ca hàm s nào không đi qua đim ?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay giátr ị x = 1 v à o h à m s ố y = − x 3 + 3 x 2 − 1 Ta c ó y = − 1 + 3 − 1 = 1 kh ô ng thu ộ c đồ th ị h à m s ố y = − x 3 + 3 x 2 − 1 Ch ọ n B

Thay giá tr  vào hàm s

Ta có

not stretchy rightwards double arrow straight M left parenthesis 1 semicolon minus 2 right parenthesis không thuc đồ th hàm s

Chn B

1

Câu hỏi tương tự

Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số y = x 4 + x 2 − 2 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG