Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Đồ thị hàm số trong hình vẽ là đồ thị của một hàm số bậc ba có hệ số a > 0. Vậy chọn đáp án B.

Chọn B.

Đồ thị hàm số trong hình vẽ là đồ thị của một hàm số bậc ba có hệ số  Vậy chọn đáp án B.

75

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG