Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây luôn nằm dưới trục hoành?

Đồ thị của hàm số nào dưới đây luôn nằm dưới trục hoành?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y = − x 4 + 2 x 2 − 2 = − ( x 2 − 1 ) 2 − 1 < 0 , ∀ x ∈ R , do đó đồ thị hàm số y = − x 4 + 2 x 2 − 2 nằm dưới trục hoành

Ta có , do đó đồ thị hàm số  nằm dưới trục hoành

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG