Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số y = m x 2 − 2 ( m + 1 ) x − 3 m + 3 luôn đi qua hai điểm

Đồ thị của hàm số  luôn đi qua hai điểm 

  1. M(-1;5) và N(3;-3)

  2. M(1;5) và N(1;1)

  3. M(1;5) và N(5;5)

  4. M(2;4) và N(4;2)

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai điểm cốđịnh là M(-1;5) và N(3;-3) Chọn A.

Hai điểm cố định là M(-1;5) và N(3;-3)

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho là số thực dương khác . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG