Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đợt thi đua 26/3 Đoàn trường THPT Nho Quan A có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật A BC D , phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 150.000 đ trên 1 m 2 bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu (kết quả làm tròn lấy phần nguyên)?

Đợt thi đua 26/3 Đoàn trường THPT Nho Quan A có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật , phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 150.000 đ trên  bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu (kết quả làm tròn lấy phần nguyên)?

  1. 536.272 đồng

  2. 423.215 đồng

  3. 676.239 đồng

  4. 575.034 đồng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình đường parabol có dạng: y = a x 2 + b Suy ra diện tích phần trang trí nhỏ nhất là bằng 9 96 − 32 3 ​ ​ m 2 ,khi đó chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là 9 96 − 32 3 ​ ​ .150000 ≈ 676239 đồng

Đáp án C

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình đường parabol có dạng:
 

Suy ra diện tích phần trang trí nhỏ nhất là bằng  ,khi đó chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất
hoa văn trên pano sẽ là  đồng

3

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG