Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt lo g 3 ​ 4 = a , tính lo g 64 ​ 81 theo a

Đặt , tính  theo a

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Cách 1: Sử dụng MTCT để làm bài toán. Cách 2: Sử dụng các công thức biến đổi của hàm logarit để làm bài toán. Cách giải: Ta có: lo g 64 ​ 81 = lo g 4 3 ​ 3 4 = 3 4 ​ lo g 4 ​ 3 = 3 lo g 3 ​ 4 4 ​ = 3 a 4 ​

Đáp án D

Phương pháp:
Cách 1: Sử dụng MTCT để làm bài toán.
Cách 2: Sử dụng các công thức biến đổi của hàm logarit để làm bài toán.
Cách giải:
Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG