Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt lo g 2 ​ 5 = a , lo g 3 ​ 2 = b . Tính lo g 15 ​ 20 theo a và b ta được

Đặt Tính  theo a và b ta được

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: lo g 15 ​ 20 = lo g 2 ​ 15 lo g 2 ​ 20 ​ = lo g 2 ​ 3 + lo g 2 ​ 5 2 + lo g 2 ​ 5 ​ = b 1 ​ + a 2 + a ​ = 1 + ab 2 b + ab ​

Chọn D.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Các số thực dương thỏa mãn và . Giá trị của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG