Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

ết quả của phép tính (x + 2)(x − 1) là:

ết quả của phép tính (x + 2)(x − 1) là:

  1. x2 – 2;

  2. x2 + 2x – 2;

  3. x2 + x – 2;

  4. x2 + 2x.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( x+2). (x -1) = x. (x -1 ) +2( x- 1) = x 2 – x + 2x – 2 = x 2 + x -2 Chọn C. x 2 + x – 2

Ta có: ( x+2). (x -1) = x. (x -1 ) +2( x- 1)

= x2 – x + 2x – 2 = x2 + x -2

Chọn C. x2 + x – 2

2

Câu hỏi tương tự

Không sử dụng máy tính cầm tay, thực hiện phép tính: B = 3 ​ − 1 2 ​ − 3 ​ + 1 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG