Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Tìm nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( x − 5 ) = 4.

. Tìm nghiệm của phương trình 

R. Roboctvx108

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lo g 2 ​ ( x − 5 ) = 4 ⇔ x − 5 = 16 ⇔ x = 21

Ta  có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) . Giá trị của f ′ ( 0 ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG