Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt lo g 2 ​ 6 = a . Khi đó lo g 3 ​ 18 tính theo a là

Đặt . Khi đó  tính theo a là 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có lo g 3 ​ 18 = lo g 2 ​ 3 lo g 2 ​ 18 ​ = a − 1 2 a − 1 ​

Đáp án A

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG