Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt , khi đó bằng

Đặt a equals log subscript 3 4, khi đó log subscript 16 81 bằng

  1. a over 2

  2. 2 over a

  3. fraction numerator 2 a over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 3 over denominator 2 a end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

    

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG