Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt a = lo g 3 ​ 4 , khi đó lo g 16 ​ 81 bằng

Đặt , khi đó  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: lo g 16 ​ 81 = 2 4 ​ lo g 4 ​ 3 = lo g 3 ​ 4 2 ​ = a 2 ​

Chọn C

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG