Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt , khi đó bằng

Đặt begin mathsize 18px style log subscript 3 5 equals a end style, khi đó begin mathsize 18px style log subscript 3 3 over 25 end style bằng

  1. begin mathsize 18px style fraction numerator 1 over denominator 2 a end fraction end style

  2. begin mathsize 18px style 1 minus 2 a end style

  3. begin mathsize 18px style 1 minus a over 2 end style

  4. begin mathsize 18px style 1 plus a over 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG