Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt lo g 2 ​ 3 = a ; lo g 2 ​ 5 = b . Hãy biểu diễn lo g 3 ​ 240 theo a và b.

Đặt . Hãy biểu diễn  theo a và b.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 3 ​ 240 = lo g 3 ​ ( 2 4 .3.5 ) = 4 lo g 3 ​ 2 + 1 + lo g 3 ​ 5 = lo g 2 ​ 3 4 ​ + 1 + lo g 3 ​ 2. lo g 2 ​ 5 = lo g 2 ​ 3 4 ​ + 1 + lo g 2 ​ 3 lo g 2 ​ 5 ​ = a 4 ​ + 1 + a b ​ = a a + b + 4 ​

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG