Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt , . Biểu diễn theo a và b ta được với x, y, z là các số thực. Hãy tính tổng

Đặt begin mathsize 12px style log subscript 2 3 space equals space a end stylebegin mathsize 12px style log subscript 3 4 space equals space b end style. Biểu diễn begin mathsize 12px style T space equals space log subscript 27 8 space plus log subscript 256 81 space end style theo a và b ta được begin mathsize 12px style T space equals space fraction numerator x a squared space plus space y space b squared space plus space 4 over denominator z a squared b space plus space a b squared end fraction end style với x, y, z là các số thực. Hãy tính tổng begin mathsize 12px style 4 x squared space plus space y space minus space z cubed end style

  1. 3

  2. 4

  3. 6

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Do đó : Vì a, b là các số vô tỉ khác nhau nên suy ra : x = y = z = 1 Vậy

Ta có :  a b space equals space log subscript 2 3. log subscript 3 4 space equals space log subscript 2 4 space equals space 2

T space equals space log subscript 27 8 space plus space log subscript 256 81 space

equals log subscript 3 cubed end subscript 2 cubed space plus space log subscript 2 to the power of 8 end subscript 3 to the power of 4 equals log subscript 3 2 space plus space 1 half log subscript 2 3 equals fraction numerator log subscript 3 4 space plus space log subscript 2 3 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator a space plus space b over denominator 2 end fraction

Do đó : fraction numerator a space plus space b over denominator 2 end fraction space equals fraction numerator x a squared space plus space y b squared space plus space 4 over denominator z a squared b space plus space a b squared end fraction

left right double arrow left parenthesis a plus b right parenthesis left parenthesis z a squared b space plus space a b squared right parenthesis space equals space 2 space left parenthesis x a squared space plus space y b squared space plus space 4 right parenthesis left right double arrow left parenthesis a plus b right parenthesis left parenthesis z a space plus space b right parenthesis space equals space left parenthesis x a squared space plus space y b squared space plus space 4 right parenthesis left right double arrow z a squared space plus space a b space plus space z a b space plus space z b squared space equals space x a squared space plus space y b squared space plus space 4

Vì a, b là các số vô tỉ khác nhau nên suy ra : x = y = z = 1

Vậy 4 x squared space plus space y space minus space z cubed space equals space 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình 4 x -m.2 x+1 +2m=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt sao cho x1#x2 và x1+x2=3

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG