Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặta=ln3, b=ln5. Tinh I = ln 4 3 ​ + ln 5 4 ​ + ln 6 5 ​ + ... + ln 125 124 ​ theo a và b.

Đặt a=ln3, b=ln5. Tinh  theo a và b.

  1. I=a+3b

  2. I=a−2b

  3. I=a+2b

  4. I=a−3b

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ln 4 3 ​ + ln 5 4 ​ + ln 6 5 ​ + ... + ln 125 124 ​ = ln 3 − ln 4 + ln 4 − ln 5 + ln 5 − ln 6 + ... + ln 124 − ln 125 = ln 3 − ln 125 = ln 3 − 3 ln 5 = a − 3 b

  

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ (với a>0,a≠1 )bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG