Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Rewrite sentences as directed. How heavy are you? How much .................?

. Rewrite sentences as directed. 

How heavy are you?
    How much .................?
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How much do you weigh?

Đáp án đúng:  How much do you weigh?

9

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with should or shouldn’t She brush her teeth after every meal.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG