Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để phân thức có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào? A. x ≠ -1 và x ≠ -3 B. x = 3. C. x ≠ -1 và x ≠ 3. D. x ≠ -1.

Để phân thức  fraction numerator x minus 1 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x minus 3 close parentheses end fraction có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?

A. x ≠ -1 và x ≠ -3

B. x = 3.

C. x ≠ -1 và x ≠ 3.

D. x ≠ -1.

  1. x ≠ -1 và x ≠ -3

  2. x = 3.

  3. x ≠ -1 và x ≠ 3.

  4. x ≠ -1.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Phân thức có nghĩa khi (x + 1)(x - 3) ≠ 0 ⇔ x + 1 ≠ 0 và x - 3 ≠ 0 Nên x ≠ -1 và x ≠ 3. Đáp án cần chọn là: C. x ≠ -1 và x ≠ 3.

Lời giải

Phân thức fraction numerator x minus 1 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x minus 3 close parentheses end fraction có nghĩa khi (x + 1)(x - 3) ≠ 0 ⇔ x + 1 ≠ 0 và x - 3 ≠ 0

Nên x ≠ -1 và x ≠ 3.

Đáp án cần chọn là: C. x ≠ -1 và x ≠ 3.

2

Câu hỏi tương tự

Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG