Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Áp suất không khí P (đo bằng mi-li-met thủy nhân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức P= P 0 ​ . e x i .Trong đó P 0 ​ =760 mmHgáp suất ở mực nước biển (x=0), I là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 624,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m là bao nhiêu (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Áp suất không khí P (đo bằng mi-li-met thủy nhân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức P=.Trong đó =760 mmHg áp suất ở mực nước biển (x=0), I là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 624,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m là bao nhiêu (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

  1. P= 531 mmHg

  2. P= 530 mmHg

  3. P= 528 mmHg

  4. P= 527 mmHg

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề ta có 672,71=760. e 1000 i ⇔ i = 1000 1 ​ ln 760 672 , 71 ​ Vậy P=760. e 1000 i ≈ 527 mmHg

Theo đề ta có 672,71=760.

Vậy P=760.527 mmHg

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG