Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Áp dụng Quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: y = x + x 1 ​

Áp dụng Quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { 0 } Ta có: y ′ = 1 − x 2 1 ​ y ′ = 0 ⇔ 1 − x 2 1 ​ = 0 ⇔ x 2 = 1 ⇔ x = ± 1 Bảng biến thiên: Vậy hàm số đạt cực đại tại x = − 1 ; y C Đ ​ = − 2 ; Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ; y CT ​ = 2 .

TXĐ:

Ta có: 

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số đạt cực đại tại ;

Hàm số đạt cực tiểu tại .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) = x 4 – 2mx + 3n − 1 có đồ thị (C). Biết đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B,C tạo với gốc tọa độ O thành một hình vuông. Khi đó giá trị của (m + n) tương ứng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG