Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Áp dụng phương pháp cộng đại số, hệ phương trình tương đương với hệ phương trình nào dưới đây?

Áp dụng phương pháp cộng đại số, hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 3 y plus 5 equals 0 end cell row cell 4 x plus y equals 2 end cell end table closetương đương với hệ phương trình nào dưới đây?

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 3 y equals 5 end cell row cell 5 x minus 2 y equals 3 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 x minus 2 y equals negative 3 end cell row cell 4 x plus y equals 2 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 x plus 2 y equals 3 end cell row cell 4 x plus y equals 2 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 3 y equals 5 end cell row cell 2 x plus 3 y equals 1 end cell end table close

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m, n để cặp số(2;−1)là nghiệm của hệ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG