Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = x x là:

Đạo hàm của hàm số y = xx là:

  1. x to the power of x ln left parenthesis x minus 1 right parenthesis

  2. x to the power of x ln x

  3. x to the power of x ln left parenthesis x plus 1 right parenthesis

  4. x. x to the power of x minus 1 end exponent

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đi qua gốc tọa độ? f ( x ) = 3 x 2 − 6 x , g ( x ) = ( x + 5 ) 2 − 25 , h ( x ) = 5 − x 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG