Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 + 1 ​ + 1 ) là

Đạo hàm của hàm số y =  là 

  1. y ' = 

  2. y ' = 

  3. y ' = 

  4. y ' = 

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án D

Lời giải 

Đáp án D

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của hàm sốy = 3 x . e x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG