Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = x ln ( x 2 + 1 ) ​ tại điểm x = 1 là y ′ ( 1 ) = a ln 2 + b , ( a , b ∈ Z ) . Tính a − b

Đạo hàm của hàm số  tại điểm  là . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có y ′ = x 2 x 2 + 1 2 x ​ . x − ln ( x 2 + 1 ) ​ = x 2 ( x 2 + 1 ) 2 x 2 − ( x 2 + 1 ) ln ( x 2 + 1 ) ​ ⇒ y ′ ( 1 ) = 2 2 ln 2 ​ = 1 − ln 2 ⇒ { a = − 1 b = 1 ​ ⇒ a − b = − 2

Chọn D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG