Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = x ln ( x 2 + 1 ) ​ tại điểm x=1 là y ′ ( 1 ) = a ln 2 + b , ( a , b ∈ Z ) . T ı ˊ nh a − b .

Đạo hàm của hàm số  tại điểm x=1 là 

  1. 2.

  2. -1.

  3. 1.

  4. -2.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = x 2 x 2 + 1 2 x ​ . x − ln ( x 2 + 1 ) ​ = x 2 ( x 2 + 1 ) 2 x 2 − ( x 2 + 1 ) ln ( x 2 + 1 ) ​ ⇒ y ′ ( 1 ) = 2 2 − ln 2 ​ = 1 − ln 2 ⇒ { a = − 1 b = 1 ​ ⇒ a − b = − 2.

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho alà số thực dương và m,n là các số thực tùy ý. Khẳng định nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG