Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = 3 x là

Đạo hàm của hàm số  là

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 3 x . ln 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có f ′ ( x ) = ( x 3 − 1 ) ( x 2 − 3 x + 2 ) . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG