Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số y equals fraction numerator x squared plus 1 over denominator 2 to the power of 3 x minus 1 end exponent end fraction là:

  1. negative 2 to the power of left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis end exponent left parenthesis x squared ln 8 plus 2 x plus ln 8 right parenthesis

  2. negative 2 to the power of left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis end exponent left parenthesis x squared ln 8 minus 2 x plus ln 8 right parenthesis

  3. 2 to the power of left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis end exponent left parenthesis x squared ln 8 plus 2 x plus ln 8 right parenthesis

  4. 2 to the power of left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis end exponent left parenthesis x squared ln 8 minus 2 x plus ln 8 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng ∫ 0 π 2 ​ ( s in x ​ + cos x ​ ) d x = a + bπ với a, b∈R. Tính a+b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG