Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = ln ( x 2 + e 2 ) là

Đạo hàm của hàm số

  là

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = ln ( x 2 + e 2 ) Ta có y ′ = x 2 + e 2 2 x ​ Chọn C

 Ta có 

Chọn C

7

Câu hỏi tương tự

T ổ n g s o ^ ˊ t i ệ m c ậ n đ ứ n g v a ˋ t i ệ m c ậ n n g an g c ủ a đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x 2 − 1 x + 1 ​ l a ˋ

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG