Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạohàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số ln left parenthesis 3 to the power of x squared end exponent plus x right parenthesis là

  1. fraction numerator 3 to the power of x squared end exponent. ln 3 plus 1 over denominator 3 to the power of x squared end exponent plus x end fraction

  2. fraction numerator 2 x.3 to the power of x squared end exponent plus 1 over denominator 3 to the power of x squared end exponent plus x end fraction

  3. fraction numerator 2 x.3 to the power of x squared end exponent. ln 3 plus 1 over denominator 3 to the power of x squared end exponent plus x end fraction

  4. fraction numerator x.3 to the power of x squared end exponent. ln 3 plus 1 over denominator 3 to the power of x squared end exponent plus x end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T í nh đạ o h à m c ủ a h à m s ố y = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG