Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số y equals sin open parentheses open parentheses 3 minus x close parentheses to the power of square root of 2 end exponent close parentheses là:

  1. y apostrophe space equals negative left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 minus 1 end exponent cos left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent

  2. y apostrophe space equals negative square root of 2 left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 minus 1 end exponent cos left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent

  3. y apostrophe space equals square root of 2 left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 minus 1 end exponent cos left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent

  4. y apostrophe space equals negative left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent cos left parenthesis 3 minus x right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ập nghiệm của bất phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG