Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Định m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó:

Định m để hàm số  nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó:

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: TXĐ: . Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì Xét khi hàm , suy ra hàm số nghịch biến trên . Nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi .

Ta có: TXĐ: .

Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì   

Xét khi  hàm , suy ra hàm số nghịch biến trên .

Nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi .

3

Câu hỏi tương tự

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG