Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đánh dấu x thích hợp vào ô trống. STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi làΔABC. 2 Góc bẹt có hai tia phân giác. 3 Nếu góc phân giác của góc 4 Nếu điểm A nằm trong thì tia OA nằm giữa Ox và tia Oy. 5 Nếu OB>R thì điểm B nằm trên đường tròn(O;R). 6 Nếu thì tia Oy nằm giữa Ox và Oz.

Đánh dấu x thích hợp vào ô trống.

 

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG  SAI
1 Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi là ΔABC.    
2 Góc bẹt có hai tia phân giác.    
3 Nếu góc  stack x O y with hat on top equals stack y O z with hat on top equals 1 half stack x O z with hat on top phân giác của góc stack x O z with hat on top    
4 Nếu điểm A nằm trong stack x O y with hat on top  thì tia OA nằm giữa Ox và tia Oy.
 
   
5 Nếu OB>R thì điểm B nằm trên đường tròn (O;R).    
6 Nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 
thì tia Oy nằm giữa Ox và Oz.
   

 

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi làΔABC. S 2 Góc bẹt có hai tia phân giác. Đ 3 Nếu góc phân giác của góc Đ 4 Nếu điểm A nằm trong thì tia OA nằm giữa Ox và tia Oy. Đ 5 Nếu OB>R thì điểm B nằm trên đường tròn(O;R). S 6 Nếu thì tia Oy nằm giữa Ox và Oz. Đ

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG  SAI
1 Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi là ΔABC.   S
2 Góc bẹt có hai tia phân giác. Đ  
3 Nếu góc  stack x O y with hat on top equals stack y O z with hat on top equals 1 half stack x O z with hat on top phân giác của góc stack x O z with hat on top Đ  
4 Nếu điểm A nằm trong stack x O y with hat on top  thì tia OA nằm giữa Ox và tia Oy.
 
Đ  
5 Nếu OB>R thì điểm B nằm trên đường tròn (O;R).   S
6 Nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 
thì tia Oy nằm giữa Ox và Oz.
Đ  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc kề bù và , biết =2 . Số đo bằng A.120 o ; B.60 o ; C. 90 o ; D. 45 o .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG