Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ảnh của đường thẳng d: 2x+6y-3=0 qua phép tịnh tiến theo v = ( − 2 ; 4 ) là:

Ảnh của đường thẳng d: 2x+6y-3=0 qua phép tịnh tiến theo  là:

  1. 2x+6y+23=0

  2. 2x-6y+23=0

  3. 2x-6y-23=0.

  4. 2x+6y-23=0.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi M(x; y) là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d, M’(x’ ; y’) là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo v = ( − 2 ; 4 ) . Khi đó: { x ′ = x − 2 y ′ = y + 4 ​ ⇔ { x = x ′ + 2 y = y ′ − 4 ​ . Do M(x; y) thuộc đường thẳng d: 2 x+6 y-3=0, nên ta có: 2 ( x ′ + 2 ) + 6 ( y ′ − 4 ) − 3 = 0 ⇔ 2 x ′ + 6 y ′ − 23 = 0 . Vậy ảnh của đường thẳng d: 2x+6y-3=0 qua phép tịnh tiến theo v = ( − 2 ; 4 ) là 2x+6y-23=0.

Chọn D

Gọi M(x; y) là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d, M’(x’ ; y’) là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo . Khi đó: .

Do M(x; y) thuộc đường thẳng d: 2 x+6 y-3=0, nên ta có:

.

Vậy ảnh của đường thẳng d: 2x+6y-3=0 qua phép tịnh tiến theo  là 2x+6y-23=0.

 

168

Câu hỏi tương tự

Biết M ′ ( − 3 ; 2 ) là ảnh của M ( 1 ; − 2 ) qua là ảnh của M ' qua . Tọa độ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG