Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông X muốn xây một bình chứa hình trụ có thể tích 72 m 3 Đáy làm bằng bê tông giá 100 nghìn đồng/m 2 , thành làm bằng tôn giá 90 nghìn đồng/m 2 , nắp bằng nhôm giá 140 nghìn đồng/m 2 . Vậy đáy của hình trụ có bán kính bằng bao nhiêu để chi phí xây dựng là thấp nhất?

Ông X muốn xây một bình chứa hình trụ có thể tích  Đáy làm bằng bê tông giá 100 nghìn đồng/m2, thành làm bằng tôn giá 90 nghìn đồng/m2, nắp bằng nhôm giá 140 nghìn đồng/m2. Vậy đáy của hình trụ có bán kính bằng bao nhiêu để chi phí xây dựng là thấp nhất?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi bán kính đáy của hình trụ là r ( m ) , ( r > 0 ) suy ra chiều cao của hình trụ là h = π r 2 72 ​ ( m ) Diện tích xung quanh là: S x q ​ = 2 π rh = r 144 ​ ( m 2 ) Diện tích đáy là: S d a y ​ = π r 2 ( m 3 ) Tổng chi phí để xây là: π r 2 .100 + π r 2 .140 + r 144 ​ .90 = π r 2 .240 + r 12960 ​ (nghìn đồng). Xét hàm số f ( r ) = π r 2 .240 + r 12960 ​ = π r 2 .240 + r 6480 ​ + r 6480 ​ ≥ 3 3 π r 2 .240. r 6480 ​ . r 6480 ​ ​ = 6480 3 π ​ Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi π r 2 .240 = r 6480 ​ ⇒ r = 3 π ​ 3 ​ .

Gọi bán kính đáy của hình trụ là  suy ra chiều cao của hình trụ là

Diện tích xung quanh là:

Diện tích đáy là:

Tổng chi phí để xây là:  (nghìn đồng).

Xét hàm số

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi

1

Câu hỏi tương tự

Hỏi hàm số y = 3 + 2 x − x 2 ​ nghịch biến trên khoảng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG