Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông X có một số tiền ban đầu là 300 triệu VNĐ và chia thành hai phần đem gửi vào hai ngân hàng A và B theo hình thức lãi suất kép. Mức lãi suất tính theo tháng của và B lần lượt là 0,5% và 0,6%. Biết rằng sau đúng 3 năm thì tổng số tiền của ông X có trong trong hai ngân hàng A và B là 365 triệu VND. Số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng A xấp xỉ bằng:

Ông X có một số tiền ban đầu là 300 triệu VNĐ và chia thành hai phần đem gửi vào hai ngân hàng A và B theo hình thức lãi suất kép. Mức lãi suất tính theo tháng của và B lần lượt là 0,5% và 0,6%. Biết rằng sau đúng 3 năm thì tổng số tiền của ông X có trong trong hai ngân hàng A và B là 365 triệu VND. Số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng A xấp xỉ bằng:

  1. 162,55 triệu VNĐ

  2. 137,45 triệu VNĐ

  3. 122,55 triệu VNĐ

  4. 171,32 triệu VNĐ

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta gọi số tiền ban đầu gửi vào hai ngân hàng lần lượt là A 0 và B 0 Ta có hệ phương trình sau: { A 0 ​ + B 0 ​ = 300 A 0 ​ . ( 1 + 0 , 005 ) 36 + B 0 ​ . ( 1 + 0 , 06 ) 36 = 365 ​ ⇔ { A 0 ​ ≈ 162 , 547 B 0 ​ ≈ 137 , 453 ​ Suy ra số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng A là: A 0 ≈ 162,547 triệu VNĐ.

Ta gọi số tiền ban đầu gửi vào hai ngân hàng lần lượt là A0 và B0

Ta có hệ phương trình sau:

Suy ra số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng A là: A0  162,547 triệu VNĐ.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ bên dưới, biết rằng hàm số f(x) liên tục • trên R. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [ -40; 40] để hàm số f ( x 3 − 3m 2 x + m 3 ) đúng 8 đi...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG