Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông X ban đầu có một số tiền là 420 triệu VNĐ đem gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với hình thức lãi kép 0,5% tính cho một tháng. Sau đúng 10 tháng ông X đến ngân hàng rút ra 100 triệu VNĐ. Tiếp đó sau 8 tháng ông X lại đến rút ra 80 triệu VNĐ. Hỏi sau đúng 4 năm từ ngày gửi tổng số tiền ông X có trong ngân hàng bằng bao nhiêu ?

Ông X ban đầu có một số tiền là 420 triệu VNĐ đem gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với hình thức lãi kép 0,5% tính cho một tháng. Sau đúng 10 tháng ông X đến ngân hàng rút ra 100 triệu VNĐ. Tiếp đó sau 8 tháng ông X lại đến rút ra 80 triệu VNĐ. Hỏi sau đúng 4 năm từ ngày gửi tổng số tiền ông X có trong ngân hàng bằng bao nhiêu ?

  1. 341,123 triệu VNĐ

  2. 315,436 triệu VNĐ

  3. 319,826 triệu VNĐ.

  4. 422,821 triệu VNĐ.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có thể áp dụng nhanh bài toán tách sổ bởi công thức sau: A 0 ​ = A 0 ​ ( 1 + x ) n − 100 ( 1 + x ) n − 10 − 80 ( 1 + x ) n − 18 Ở trên là các số tiền 100 triệu, 80 triệu lần lượt rút sau 10 tháng và sau 18 tháng tính từ ngày bắt đầu gửi tiền. Suy ra sau 4 năm là: A 48 = 420(1+0,005) 48 - 100(1+0,005) 48-10 – 80(1+0,005) 48-18 ≈ 319,826 (triệu VNĐ)

Chúng ta có thể áp dụng nhanh bài toán tách sổ bởi công thức sau:

Ở trên là các số tiền 100 triệu, 80 triệu lần lượt rút sau 10 tháng và sau 18 tháng tính từ ngày bắt đầu gửi tiền. Suy ra sau 4 năm là:

A48 = 420(1+0,005)48 - 100(1+0,005)48-10– 80(1+0,005)48-18 ≈ 319,826 (triệu VNĐ)

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình x ​ . f ( x ) = 2 x ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG