Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, số tiền m mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ. A. (triệu đồng) B. (triệu đồng) C. (triệu đồng) D. (triệu đồng)

Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay.

Hỏi theo cách đó, số tiền m mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ.

A. m equals fraction numerator 100.1 comma 01 cubed over denominator 3 end fraction (triệu đồng)

B. m equals fraction numerator 1 comma 01 cubed over denominator 1 comma 01 cubed minus 1 end fraction (triệu đồng)

C. m equals fraction numerator 100.1 comma 03 over denominator 3 end fraction (triệu đồng)

D. m equals fraction numerator 120.1 comma 12 over denominator 1 comma 12 cubed minus 1 end fraction (triệu đồng)

  1.  m equals fraction numerator 100.1 comma 01 cubed over denominator 3 end fraction (triệu đồng)

  2. m equals fraction numerator 1 comma 01 cubed over denominator 1 comma 01 cubed minus 1 end fraction (triệu đồng)

  3. m equals fraction numerator 100.1 comma 03 over denominator 3 end fraction (triệu đồng)

  4. m equals fraction numerator 120.1 comma 12 over denominator 1 comma 12 cubed minus 1 end fraction (triệu đồng)

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. (triệu đồng) Lãi 1 tháng 1%số tiền sau tháng 1: . Số tiền sau tháng 2: . Tháng trả hết nợ: rút m vào được

Đáp án đúng là B. m equals fraction numerator 1 comma 01 cubed over denominator 1 comma 01 cubed minus 1 end fraction (triệu đồng)

Lãi 1 tháng 1% số tiền sau tháng 1:P left parenthesis 1 plus r right parenthesis minus m. Số tiền sau tháng 2: P left parenthesis 1 plus r right parenthesis squared – m left parenthesis 1 plus r right parenthesis – m.

Tháng trả hết nợ: P left parenthesis 1 plus r right parenthesis cubed – m left parenthesis 1 plus r right parenthesis squared – m left parenthesis 1 plus r right parenthesis – m equals 0

rightwards double arrowrút m vào được m equals fraction numerator 1 comma 01 cubed over denominator 1 comma 01 cubed minus 1 end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG