Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường tròn (C) qua hai điểm A(4,3), B(-2,1), có tâm I nằm trên đường thẳng ( ): x+2y+5 = 0 có phương trình:

Đường tròn (C) qua hai điểm A(4,3), B(-2,1), có tâm I nằm trên đường thẳng (alpha): x+2y+5 = 0 có phương trình:
 

  1. x2 + y2 + 6x - 8y - 25 = 0

  2. x2 + y2 + 6x + 8y - 25 = 0

  3. x2 + y2 + 6x + 8y + 25 = 0

  4. x2 + y2 + 6x - 8y + 25 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG