Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 4 3 ​ có phương trình là

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A TXĐ: D = R \ { − 4 } Ta có x → ± ∞ lim ​ y = x → ± ∞ lim ​ x + 4 3 x ​ = 3 nên đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 4 3 x ​

Chọn A

TXĐ: 

Ta có  nên đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số tự nhiên n thỏa mãn C n 0 ​ + C n 1 ​ + C n 2 ​ = 11 . Số hạng chứa x 7 trong khai triển của ( x 3 − x 2 1 ​ ) n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG