Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng ( d 1 ​ ) { x + y − 1 = 0 2 x + z = 0 ​ v a ˋ ( d 2 ​ ) { 2 x + y − 1 = 0 z − 2 = 0 ​ là:

Đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng   là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. { x − 3 y + 2 z + 3 = 0 2 x + y − 10 z + 19 = 0 ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S A BC D đá y l à n ử a l ụ c gi á c đề u AB = BC = CD = a c ó , c ạ nh b ê n SA vu ô ng g ó c v ơ i m ặ t ph ẳ ng d á y v à SA = a 3 ​ . M . M v à I l à 2 đ i ể m sao cho 3 MB + MS ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG