Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  1. y=2

  2. y=

  3. y=4

  4. y=-2

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn D

Ta có: Error converting from MathML to accessible text. là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số Sô tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm A (2;-1) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG