Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng x = 3 là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây?

Đường thẳng  là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x → 3 + lim ​ x − 3 x + 1 ​ = + ∞ nên nhận đường thẳng x = 3 làm tiệm cận đứng.

Vì  nên nhận đường thẳng  làm tiệm cận đứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho , , là các số thực dương thỏa mãn , , . Tính giá trị .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG