Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng đi qua A ( − 1 ; 2 ) nhận n = ( 2 ; − 4 ) làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:

Đường thẳng đi qua  nhận  làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng đi qua A ( − 1 ; 2 ) , nhận n = ( 2 ; − 4 ) làm véctơ pháp tuyến có phương trình là: 2 ( x + 1 ) − 4 ( y − 2 ) = 0 ⇔ 2 x − 4 y + 10 = 0 ⇔ x − 2 y + 5 = 0

Đường thẳng đi qua , nhận  làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình là phương trình mặt cầu khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG