Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng đi qua I (-1;2;3) cắt hai đường thẳng ( d ) : 3 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = 1 z ​ và ( d ′ ) : 2 x − 2 ​ = 3 y + 1 ​ = − 5 z + 1 ​ là:

Đường thẳng đi qua I (-1;2;3)cắt hai đường thẳng  và  là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. { y − z + 1 = 0 27 x + 7 y + 15 z − 32 = 0 ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm M (1;0;0), N(0;2;0), P(0;0;3) . Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (MNP) bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG