Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng (d) vuông góc với mp (P): x+y+z+1=0 và cắt cả 2 đường thẳng ( d 1 ​ ) : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 1 ​ = z và ( d 2 ​ ) : { x − 2 y + z − 1 = 0 2 x − y − 2 z + 1 = 0 ​ có phương trình là:

Đường thẳng    (d) vuông góc với mp (P): x+y+z+1=0và cắt cả 2 đường thẳng và  có phương trình là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. { 2 x + y − 3 z + 1 = 0 x − 2 y + z − 1 = 0 ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình mặt cầu tâm I(2;3;-1) và cắt đường thẳng: d: { 5 x − 4 y + 3 z + 20 = 0 3 x − 4 y + z − 8 = 0 ​ tại 2 điểm A và B sao cho AB = 16.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG