Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng (D) trong hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình nào dưới đây? A. B. C. D.

Đường thẳng (D) trong hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình nào dưới đây?

A. 3 x plus 2 equals 0 
B.negative 2 x minus 3 equals 0
C. 2 y plus 6 equals 0
D. 2 y plus 3 equals 0

  1. 3 x plus 2 equals 0

  2. negative 2 x minus 3 equals 0

  3. 2 y plus 6 equals 0

  4. 2 y plus 3 equals 0

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình :

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG