Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng (d): cắt đồ thị (C) của hàm số tại hai điểm. Gọi là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số, tính .

Đường thẳng (d): y equals x plus 3 cắt đồ thị (C) của hàm số y equals 2 x minus 4 over x tại hai điểm. Gọi x subscript 1 comma x subscript 2 left parenthesis x subscript 1 less than x subscript 2 right parenthesis là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số, tính y subscript 2 minus 3 y subscript 1.

  1. y subscript 2 minus 3 y subscript 1 equals 1

  2. y subscript 2 minus 3 y subscript 1 equals negative 10

  3. y subscript 2 minus 3 y subscript 1 equals 25

  4. y subscript 2 minus 3 y subscript 1 equals negative 27

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 2 1 ​ m x + m − 8 , x ∈ R với mlà một hằng số khác 0 . Biết rằng phương trình f(x)=0có đúng 2 nghiệm phân biệt thì có bao nhiêu giá trị nguyên dương kthỏa mãn phương trình f...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG