Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Động lượng ban đầu của một vật là . Sau đó, dưới tác dụng của một lực không đổi là , vật có động lượng là . Hướng và độ lớn của và cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ hướng của lực ?

Động lượng ban đầu của một vật là stack p subscript 1 with rightwards arrow on top. Sau đó, dưới tác dụng của một lực không đổi là F with rightwards arrow on top, vật có động lượng là stack p subscript 2 with rightwards arrow on top. Hướng và độ lớn của stack p subscript 1 with rightwards arrow on topvà stack p subscript 2 with rightwards arrow on top cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ hướng của lực F with rightwards arrow on top?

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vec tơ . Dựa vào đẳng thức vec tơ : , suy ra có cùng hướng với .

Vec tơ B with rightwards arrow on top. Dựa vào đẳng thức vec tơ : p with rightwards arrow on top subscript 2 minus p with rightwards arrow on top subscript 1 equals F with rightwards arrow on top capital delta t, suy ra undefinedcó cùng hướng với undefined .

1

Câu hỏi tương tự

Cho rằng bạn muốn đi lên đồi dốc đứng bằng xe đạp leo núi. Bản chỉ dẫn có 1 đường, đường thứ nhất gấp 2 chiều dài đường kia. Bỏ qua ma sát, nghĩa là xem như bạn chỉ cần “chống lại lực hấp dẫn”. So sán...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG